ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งซื้อ ซื้ออุปกรณ์การสาธิตโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน)

0
215
doc05699120190815160558.1