หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กิจกรรม/ผลงาน โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562

0
220
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสมเกียรติ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง มอบหมายให้นายจรูญ ขุนทรง ปลัดเทศบาลตำบลคลองโยง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้หมู่ 1 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีนางพัชร์ทริมาญ์ ไชยพรศิริ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลคลองโยง เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพของประชาชนในชุมชน ให้เกิดความรู้ ความชำนาญ เกิดความตระหนักในความปลอดภัยด้านอัคคีภัย สามารถรับมือกับเหตุฉุกเฉินในชุมชนของตนเอง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างปลอดภัย ช่วยลดความสูญเสียที่อาจจะมีผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสถานการณ์ที่ฝึกอบรม ประกอบด้วย การฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมาย ระเบียบ และทฤษฎีการเกิดไฟ, ความรู้และการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ดับเพลิง, การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย, ความรู้และการอพยพหนีไฟ และฝึกการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการดับเพลิง และการดับเพลิงขั้นต้น ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรสังกัดเทศบาลฯ ผู้นำชุมชน และประชนชนตำบลคลองโยง เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก