โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในท้องถิ่น และร่วมกัน ลด คัดแยก นำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์

0
236

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ศาลาทรงไทย วัดมะเกลือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
นายสมเกียรติ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง มอบหมายให้นางอรุณี แก้วชะอุ่ม รองปลัดเทศบาลตำบลคลองโยง เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนางมุกดา อภิปิติวรกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในท้องถิ่น ตลอดจนร่วมกันกำจัดขยะตามหลัก 3R โดยลดการใช้ (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) นอกจากนี้ยังมีการสาธิตและฝึกปฏิบัติการทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อใช้ทดแทนสารเคมีและลดขยะในครัวเรือน