สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม โดยการลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมะเกลือ 4 – ถนนบ้านหมู่ 7 เจริญสุข หมู่ที่ 4 , 7 ตำบลคลองโยง

0
313
doc05914820190903161216