ใบสั่งซื้อ จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 2 รายการ และประเภทวัสดุคงทน จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในกิจการกองคลัง เทศบาลตำบลคลองโยง

0
209
8