แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

0
273

(1) ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไป ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ
(2) ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(3) ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ (ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 2)
(4) ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ (ยุทธศาสตร์ที่ 3)
(5) ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ (ยุทธศาสตร์ที่ 4 - 6)
(6) ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ (บัญชีครุภัณฑ์)
(7) ส่วนที่ 4 การติดตามและการประเมินผล
(8) ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี