ประกาศถอนรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพของเทศบาลตำบลคลองโยง ประจำปีงบประมาณ 2562

0
110
2