ร่างขอบเขตของงาน จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลคลองโยง (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)

0
270
doc06225920190926111238