การรับฟังความคิดเห็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อร่างกฎกระทรวงและประกาศซึ่งออกตามมาตรา 58/2 แห่ง พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

0
275

ขอเชิญคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และบุคลากรสังกัดเทศบาลฯ ร่วมแสดงความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงและประกาศซึ่งออกตามมาตรา 58/2 แห่ง พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
doc06285320190930153647