เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

0
267

1 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (หน้า 1-7)
2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (หน้า 8-16)
3 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (หน้า 17-19)
4 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (หน้า 20-50)
5 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (หน้า 51-115)
ประกาศใช้เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563