สัญญาจ้างทั่วไป จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลคลองโยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เป็นระยะเวลารวม 1 ปี)

0
330
doc06332720191003151139