ร่วมโครงการ “รวมพลังจิตอาสา พัฒนาสังคม” ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร

0
233

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร หมู่ที่ 2 ตำบลคลองโยง
นายสมเกียรติ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง มอบหมายให้นางอรุณี แก้วชะอุ่ม รองปลัดเทศบาลตำบลคลองโยง เป็นประธานเปิดโครงการ “รวมพลังจิตอาสา พัฒนาสังคม” โดยมีนายสมศักดิ์ ภู่สุพรรณ์ ,นายสุนทร ภู่ด้วง รองนายกเทศมนตรี นายวิภัทร รอดเทภัย เลขานุการนายกเทศมนตรี และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลคลองโยง เข้าร่วมโครงการ และร่วมกันเก็บกวาดขยะบริเวณถนนด้านหน้าศูนย์ฝึกฯซึ่งกิจกรรมในวันนี้เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลคลองโยง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10