ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

0
234

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ ตำบลมหาสวัสดิ์        อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม บุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลคลองโยง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา               “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต         พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และเป็นการ    ปลุกจิตสำนึกของประชาชนคนไทยให้รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน   ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคม ซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด      บริเวณโดยรอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ และร่วมกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืช                    ในคลองกำนันขาวหมู่ที่ 2 ตำบลมหาสวัสดิ์