ประกาศเทศบาลตำบลคลองโยง เรื่อง แจ้งตรวจงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม โดยการลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมะเกลือ 4 – ถนนบ้านหมู่ 7 เจริญสุข หมู่ที่ 4 , 7 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

0
230
CCF16102562