ประกาศขยายเวลารับสมัครการประกวดกระทงในโครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

0
238

📣📣เทศบาลตำบลคลองโยง
‼️‼️จากเดิมรับสมัครฯ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2562
✅✅ขยายเวลารับสมัครฯ ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 และประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประกวดกระทง (เพิ่มเติม) ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
❌❌หากมีผู้สมัครการประกวดกระทงฯ ไม่ถึง 5 ราย เทศบาลตำบลคลองโยง ขอยกเลิกการประกวดฯ ในครั้งนี้ โดยจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัครฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3498 9676 ต่อ 104