ใบสั่งจ้าง จ้างเหมาผูกผ้าตามโครงการจัดงานพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

0
206
CCF22112562