ประกาศเทศบาลตำบลคลองโยง เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม อันต้องเสียถาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2563 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

0
548
doc06946220191129153744