กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์วัดมะเกลือ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

0
162

วันที่ 11 มกราคม 2563 ที่ลานกีฬาอเนกประสงค์วัดมะเกลือ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีนายสมเกียรติ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม อาหารและเครื่องดื่ม ของขวัญของรางวัล การเล่นเกม และการแสดงบนเวที เพื่อให้เด็ก เยาวชน ได้รับความสนุกสนาน กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ มีพัฒนาการเต็มศักยภาพ ทั้งทางด้านอารมณ์ สังคม สติปัญญา มีสุขภาพ และพลานามัยที่สมบูรณ์ พร้อมที่จะเติบโตเป็นบุคลากรที่สำคัญของชาติในวันข้างหน้า