โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2563

0
145

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น ณ ศาลาการเปรียญวัดมะเกลือ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  นายสมเกียรติ จันทร์แสง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยมี พระครูบวรธรรมานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดมะเกลือ เจ้าคณะอำเภอพุทธมณฑล และพระมหาธงสวรรค์ เปรียญธรรม 6 ประโยค ปริญญาโท วัดสุวรรณาราม เป็นองค์บรรยายธรรม โดยฝึกสอนการปฏิบัติธรรม แนวคิดและหลักเกณฑ์ทั่วไปในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรได้ฝึกฝนให้มีสติอยู่กับปัจจุบัน สามารถนำหลักธรรมมาพัฒนาชีวิต และการทำงานให้มีความสุข ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อปลูกจิตสำนึกในการทำความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกัน เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว สังคม ประชาชน และประเทศชาติต่อไป
จากนั้น ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดมะเกลือ