การประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลคลองโยง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และพิธีเปิดโครงการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

0
162

วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองโยง

นายสมเกียรติ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลคลองโยง เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน พัฒนาในด้านต่างๆ อันเป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน จากนั้นได้ทำพิธีเปิดโครงการ ประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมอบนโยบายด้านการประหยัดพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของส่วนราชการ เช่น การใช้พลังงานไฟฟ้าในสำนักงาน พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง พลังงานน้ำและวัสดุต่างๆ ฯลฯ และกำหนดให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างประหยัด เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานอื่น เพื่อสร้างจิตสำนึกร่วมกันในการประหยัดพลังงาน และลดปริมาณการใช้พลังงานของชาติอีกทางหนึ่ง