โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

0
164

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลคลองโยง จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน หมู่ที่ 1 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีชุมชนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านคลองโยง 1, ชุมชนบ้านคลองโยง 2 และชุมชนบ้านคลองโยง 3