โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนบ้านชัยขันธ์ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

0
188

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านชัยขันธ์ หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลคลองโยง จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2562 เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนได้จัดทำแผนชุมชนของตนเอง และนำไปเป็นแนวทางการพัฒนาของชุมชน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน ระดมความคิด ความต้องการ ร่วมเสนอประเด็นปัญหาที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป