ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)

0
104
doc07886120200221092532