สัญญาจ้างทั่วไป จ้างเหมาเช่ารถปรับอากาศ 2 ชั้น และรถตู้ พร้อมประกันภัยรายบุคคล (โครงการฝึกอบรมและดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563)

0
183
doc07902020200221162654