โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ ชุมชนบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

0
217

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น. เทศบาลตำบลคลองโยง จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคลองสวา่งอารมณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม