ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และร่างขอบเขตของงาน จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

0
130
ตารางแสดงวงเงินและร่างขอบเขตการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล