การประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองโยง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองโยง

0
152

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลคลองโยง ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองโยง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองโยง