สรุปสั้นๆ ข้อกำหนด พ.ร.ก. ฉุกเฉิน

0
75

สรุปสั้นๆ ข้อกำหนด พ.ร.ก. ฉุกเฉิน

ยังออกจากบ้านได้ตามปกติ ยังไม่ได้ประกาศเคอร์ฟิว ให้งดเว้นบุคคลบางประเภท ได้แก่
คนสูงอายุเกินกว่า 70 ปี
บุคคลที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดัน โรคปอด โรคทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ เว้นแต่ต้องไปพบแพทย์ หรือทำธุระจำเป็น

เดินทางข้ามจังหวัดได้ แต่จะมีด่านตรวจการเดินทางข้ามจังหวัด จะมีมาตรการเข้าไปตรวจสอบว่ายานพาหนะนั้นได้มีการเว้นระยะในรถห่างกันอย่างน้อย 1 เมตรหรือไม่ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าหรือไม่ เรียกลงมาตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจดูว่าสังสรรค์กันมาหรือไม่

ห้ามคนต่างชาติเข้าประเทศ แต่ยังไม่ปิดท่าอากาศยาน และยังไม่ปิดประเทศเพราะต้องเปิดให้คนไทยเดินทางกลับเข้ามา แต่ต้องมีใบรับรองทางการแพทย์ (Fit to Fly), บุคคลที่ได้รับการยกเว้นจากนายกรัฐมนตรี, ผู้ส่งสินค้าตามความจำเป็นและต้องอยู่ชั่วคราว, คณะทูตหรือองค์การระหว่างประเทศที่ต้องทำงานในประเทศไทย

ยังไม่ปิดเมือง ยังสามารถเดินทางได้ภายในจังหวัด แต่จะมีด่านตรวจสอบ

ข้าราชการ พนักงาน คนทั่วไป ยังเดินทางไปทำงานได้ตามปกติ