การปฐมนิเทศ และการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองโยงศูนย์ 1, ศูนย์ 2 และศูนย์ 3 (บ้านคลองสว่างอารมณ์))

0
522

แจ้งข่าวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองโยงศูนย์ 1, ศูนย์ 2 และศูนย์ 3 (บ้านคลองสว่างอารมณ์)

การปฐมนิเทศ และการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้มีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด และป้องกันการติดเชื้อของนักเรียนและผู้ปกครอง เทศบาลตำบลคลองโยง จึงดำเนินการ ดังนี้

**ยกเลิกการประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่ดีขึ้น เทศบาลฯ จะอำนวยความสะดวกโดยจัดส่งเอกสารชี้แจงเกี่ยวกับข้อปฏิบัติของเด็กเล็ก ผ่านทางไปรษณีย์

**กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 (ตามกำหนดการเดิม) ทั้งนี้ กำหนดการเปิดภาคเรียนขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย หากมีการเปลี่ยน

☎️หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

🎓ศูนย์ 1 (วัดมะเกลือ หมู่ที่ 4) ติดต่อสอบถาม 034-989621 ครูสุวรรณ ทิมหงิม
🎓ศูนย์ 2 (วัดมงคลประชาราม หมู่ที่ 6) ติดต่อสอบถาม 034-246357 ครูดารุณี จันทร์แสง
🎓ศูนย์ 3 (ร.ร.บ้านคลองสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 8) ติดต่อสอบถาม 085-1319167 ครูเฉลิมขวัญ สงวนศักดิ์