ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอรกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบคลองซอยเจริญสุข 2 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองโยง (ต่อจากของเดิม)

0
91
doc09041720200525103908