ประกาศเทศบาลตำบลคลองโยง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)

0
212
ประกาศเทศบาลตำบลคลองโยง

ภ.ด.ส.3 ชุด 5
ภ.ด.ส.3 ชุด 6 เลขที่ 1-1007
ภ.ด.ส.3 ชุด 6 เลขที่ 1008-2015
ภ.ด.ส.3 ชุด 6 เลขที่ 2016-3010
ภ.ด.ส.3 ชุด 6 เลขที่ 3011-4004
ภ.ด.ส.3 ชุด 6 เลขที่ 4005-5005
ภ.ด.ส.3 ชุด 6 เลขที่ 5006-5939