ประกาศเทศบาลตำบลคลองโยง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)

0
60
doc09128020200601155102