ขอเชิญร่วมกรอกแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

0
113

📌📌ขอเชิญคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลคลองโยง กรอกแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
📍📍โดยสามารถกรอกแบบประเมินได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดังนี้ 👇
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
https://itas.nacc.go.th/go/iit/lle89d
หรือ สแกนผ่านระบบ QR Code

doc09200120200608153535