ประกาศเทศบาลตำบลคลองโยง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

0
125

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภดส.1 ทต.คลองโยง 1

ภดส.1 ชุด 5 ทต.คลองโยง