รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (Local Performance Assessment : LPA) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองโยง

0
33

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.30 น. เทศบาลตำบลคลองโยง รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (Local Performance Assessment : LPA) ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ , ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา , ด้านที่ 3 ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง , ด้านที่ 4 ด้านการบริการสาธารณะ และด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองโยง