ประกาศใบสั่งซื้อ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในกิจการของกองคลัง

0
278

ประกาศใบสั่งซื้อ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในกิจการของกองคลัง

ประกาศใบสั่งซื้อ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในกิจการของกองคลัง