ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งซื้อ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 9 รายการ และประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในกิจการของกองคลัง

0
185

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งซื้อ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 9 รายการ และประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในกิจการของกองคลัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งซื้อ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 9 รายการ และประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในกิจการของกองคลัง