ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งซื้อ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 3 รายการ และประเภทวัสดุประกอบและอะไหล่ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในงานสำนักงาน

0
232

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งซื้อ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 3 รายการ และประเภทวัสดุประกอบและอะไหล่ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในงานสำนักงาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งซื้อ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 3 รายการ และประเภทวัสดุประกอบและอะไหล่ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในงานสำนักงาน