ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในกิจการของกองคลัง

0
220

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในกิจการของกองคลัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในกิจการของกองคลัง