ใบสั่งซื้อ วัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมผิวจราจร ถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อภายในเขตเทศบาลตำบลคลองโยง

0
197

ใบสั่งซื้อ วัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมผิวจราจร ถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อภายในเขตเทศบาลตำบลคลองโยง

ใบสั่งซื้อ วัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมผิวจราจร ถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อภายในเขตเทศบาลตำบลคลองโยง