ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งซื้อ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 38 รายการ และประเภทวัสดุคงทน 5 รายการ เพื่อใช้ในงานสำนักงาน

0
202

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งซื้อ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 38 รายการ และประเภทวัสดุคงทน 5 รายการ เพื่อใช้ในงานสำนักงาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งซื้อ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 38 รายการ และประเภทวัสดุคงทน 5 รายการ เพื่อใช้ในงานสำนักงาน