ประกาศสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0
306

ประกาศสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประกาศสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย