ประกาศ ใบสั่งจ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายปิดประกาศ จำนวน 16 ป้าย เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานในหน้าที่ของเทศบาลตำบลคลองโยง

0
210

ประกาศ ใบสั่งจ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายปิดประกาศ จำนวน 16 ป้าย เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานในหน้าที่ของเทศบาลตำบลคลองโยง

ประกาศ ใบสั่งจ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายปิดประกาศ จำนวน 16 ป้าย เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานในหน้าที่ของเทศบาลตำบลคลองโยง