ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม โดยการลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนมะเกลือ 4 ถนนบ้านหมู่ 7 เจริญสุข หมู่ที่ 4 ,7 ตำบลคลองโยง)

0
325

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม โดยการลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนมะเกลือ 4 ถนนบ้านหมู่ 7 เจริญสุข หมู่ที่ 4 ,7 ตำบลคลองโยง)

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม โดยการลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนมะเกลือ 4 ถนนบ้านหมู่ 7 เจริญสุข หมู่ที่ 4 ,7 ตำบลคลองโยง)