ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งซื้อวัคซีนพร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

0
206

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งซื้อวัคซีนพร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งซื้อวัคซีนพร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า