ประกาศสภาเทศบาลตำบลคลองโยง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี พ.ศ. 2562 กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปี พ.ศ. 2563 และกำหนดจำนวนวันในสมัยประชุม

0
392

ประกาศสภาเทศบาลตำบลคลองโยง  เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี พ.ศ. 2562 กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปี พ.ศ. 2563 และกำหนดจำนวนวันในสมัยประชุม  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน