โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนชุมชน

0
312

ด้วยงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลคลองโยง จะดำเนินการจัดทำโครงการ

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนชุมชน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วม

ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาชุมชน และแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อแก้ไขปัญหา

และความต้องการของประชาชน โดยจะดำเนินโครงการในวันที่ 18 -26 มีนาคม พ.ศ. 2562

เวลา 17.00 น. – 18.30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน และวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น.-12.00 น.

ณ ห้องประชุมตึกประถมต้นโรงเรียนวัดมะเกลือ จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการ

ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

***กำหนดการตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้***