โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

0
173

เทศบาลตำบลคลองโยง ได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อเป็นการเฝ้าระวังมิให้เกิดปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยจะดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว จำนวน 16 ชุมชน ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม ถึงวันที่ 24 เมษายน 2562 ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะออกให้บริการตามบ้านเรือน ในวัน เวลา และสถานที่ ดังปรากฎตามตารางแนบ
          
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคลองโยง หมายเลขโทรศัพท์ 0 3498 9676 ต่อ 108 ในวันและเวลาราชการ