โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

0
252
 นายสมเกียรติ  จันทร์แสง  นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง  มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลตำบลคลองโยง จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562
          โดยเทศบาลตำบลคลองโยง ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีแผนการดำเนินงานที่เน้นการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ซึ่งมีมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 7 มาตรการหลัก ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ได้แก่
          1. มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน
          2. มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม
          3. มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ
          4. มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ
          5. มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ
          6. มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว
          7. มาตรการด้านบริหารจัดการ
          รวมถึงมีมาตรการเสริม เพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินงานในพื้นที่ตำบลที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดตั้งด่านชุมชน เพื่อคัดกรองผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ ตลอดจนการจัดให้มีพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่มีความปลอดภัยและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัย เพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บให้ลดลงหรือให้เป็นศูนย์  ภายใต้คำขวัญ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”
ทั้งนี้ สามารถขอความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลคลองโยง  หมายเลขโทรศัพท์ 0 3498 9569 (ตลอด 24 ชั่วโมง)