ถอนรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี่ยยังชีพของเทศบาลตำบลคลองโยง ประจำปีงบประมาณ 2562

0
159

ถอนรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี่ยยังชีพของเทศบาลตำบลคลองโยง ประจำปีงบประมาณ 2562

17139919386239